คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดร ตันติสุนทร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางกรวรรณ รัตนบุรี
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสายสุนีย์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสันต์ ศรียะวงษ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษมสันต์ คำพุฒ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรา ศรีภา
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดเขตฐวัชร์ วชิรญษโณ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประทีป จันทรังษี
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย พรรธนะแพทย์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอารักษ์ อนุชปรีดา
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย จันทรทรัพย์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประจบ ขวัญมัน
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาลี่ เชียงทอง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจเร ขัติวงษ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น วงษ์ดี
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : เลขานุการ