คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย พรรธนะแพทย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษมสันต์ คำพุฒ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางกรวรรณ รัตนบุรี
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสันต์ ศรียะวงษ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล ชมพู
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางศศิธร ขวัญเมือง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประทีป จันทรังษี
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสิปปศิษฐ์ พลญาโณ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางธัญญาพร เกตุด้วง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายอารักษ์ อนุชปรีดา
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายภิวัฒน์ สอนสุวิทย์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมัน
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสายสุนีย์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกรธนา วีรวัฒน์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย จันทรทรัพย์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น วงษ์ดี
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : เลขานุการ