ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารติดตามนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.52 KB 205
เอกสารติดตามนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.32 KB 136
รายงาน-5-บท Word Document ขนาดไฟล์ 200.08 KB 256
รายงาน-IS-3-ส่วน Word Document ขนาดไฟล์ 196.76 KB 225
คำร้องขอเอกสารแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269 KB 166
รายงานเอกสาร 2 Word Document ขนาดไฟล์ 170 KB 214
แบบประเมินฯ-PA-วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.05 KB 3664
แบบประเมินฯ-PA-วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 27.7 KB 3138
แบบประเมินฯ-PA-ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 25.84 KB 3081
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 29.55 KB 3672
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.66 KB 3086
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครู Word Document ขนาดไฟล์ 28.43 KB 3087
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 27.28 KB 44426
หมายเลข 2 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 47606
หมายเลข 1 การประกันคุณภาพการเรียนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 47622
ฟอร์มแผนการสอนครูผู้สอนปีการศึกษา64 Word Document ขนาดไฟล์ 334 KB 48761
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 21.45 KB 48593
โครงการสอนปีการศึกษา64 Word Document ขนาดไฟล์ 136.33 KB 48398
แบบรายงานการจัดทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 65.51 KB 48347
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนผดุงปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 48550
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 21.41 KB 48734
หมาย 3 แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน63 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48494
หมาย 4เทคนิคการพัฒนาการนิเทศการศึกษา63 Word Document ขนาดไฟล์ 22.81 KB 48671
รายงานเยี่ยมบ้าน63 Word Document ขนาดไฟล์ 629.9 KB 48698
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว เครือข่ายผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 48433
รายงานการประชุมผู้ปกครองครั้งที่-1-เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 302 KB 50417