ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารติดตามนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.52 KB 269
เอกสารติดตามนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.32 KB 176
รายงาน-5-บท Word Document ขนาดไฟล์ 200.08 KB 407
รายงาน-IS-3-ส่วน Word Document ขนาดไฟล์ 196.76 KB 294
คำร้องขอเอกสารแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269 KB 230
รายงานเอกสาร 2 Word Document ขนาดไฟล์ 170 KB 249
แบบประเมินฯ-PA-วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.05 KB 3707
แบบประเมินฯ-PA-วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 27.7 KB 3174
แบบประเมินฯ-PA-ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 25.84 KB 3120
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 29.55 KB 3712
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.66 KB 3106
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครู Word Document ขนาดไฟล์ 28.43 KB 3106
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 27.28 KB 44432
หมายเลข 2 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 47632
หมายเลข 1 การประกันคุณภาพการเรียนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 47649
ฟอร์มแผนการสอนครูผู้สอนปีการศึกษา64 Word Document ขนาดไฟล์ 334 KB 48793
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 21.45 KB 48619
โครงการสอนปีการศึกษา64 Word Document ขนาดไฟล์ 136.33 KB 48425
แบบรายงานการจัดทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 65.51 KB 48372
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนผดุงปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 48580
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 21.41 KB 48748
หมาย 3 แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน63 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48502
หมาย 4เทคนิคการพัฒนาการนิเทศการศึกษา63 Word Document ขนาดไฟล์ 22.81 KB 48677
รายงานเยี่ยมบ้าน63 Word Document ขนาดไฟล์ 629.9 KB 48707
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว เครือข่ายผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 48442
รายงานการประชุมผู้ปกครองครั้งที่-1-เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 302 KB 50427