ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำร้องขอเอกสารแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269 KB 15
รายงานเอกสาร 2 Word Document ขนาดไฟล์ 170 KB 70
แบบประเมินฯ-PA-วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.05 KB 3206
แบบประเมินฯ-PA-วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 27.7 KB 2950
แบบประเมินฯ-PA-ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 25.84 KB 2918
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 29.55 KB 3189
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.66 KB 2918
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครู Word Document ขนาดไฟล์ 28.43 KB 2910
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 27.28 KB 44286
หมายเลข 2 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 47471
หมายเลข 1 การประกันคุณภาพการเรียนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 47503
ฟอร์มแผนการสอนครูผู้สอนปีการศึกษา64 Word Document ขนาดไฟล์ 334 KB 48520
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 21.45 KB 48434
โครงการสอนปีการศึกษา64 Word Document ขนาดไฟล์ 136.33 KB 48217
แบบรายงานการจัดทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 65.51 KB 48195
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนผดุงปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 48405
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 21.41 KB 48558
หมาย 3 แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน63 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48359
หมาย 4เทคนิคการพัฒนาการนิเทศการศึกษา63 Word Document ขนาดไฟล์ 22.81 KB 48559
รายงานเยี่ยมบ้าน63 Word Document ขนาดไฟล์ 629.9 KB 48538
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว เครือข่ายผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 48311
รายงานการประชุมผู้ปกครองครั้งที่-1-เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 302 KB 50273