กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.นันทวัน บุญลือ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวันทนา หมวดเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัคภร ประภารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชนีย์ วิจารณ์พล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรุณา เมืองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนา โอบอ้อม
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุชาดา มาลีแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวพิมปภา รัตนารมย์
ครูชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ ศิริพล
ครูชำนาญการ

นางโศภิต คริเสถียร
ครูชำนาญการ

นายสมบูรณ์ แซ่ย่าง
ครู

นางสาวดวงนภา หม่อโป๊ะกู่
ครู

นางสาวธกานต์ สมหมาย
ครู

นางทัศวรรณ บุญเทพ
ครู

นางสุวรรณี โพธิ์จันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิริญาณ์ สาลี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวผ่องอำไพ แก้วโน
ครูอัตราจ้าง