ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.นันทวัน บุญลือ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวันทนา หมวดเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภักดี ด่านพิทักษ์กูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัคภร ประภารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกวรรณ ศิริพล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนา โอบอ้อม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมปภา รัตนารมย์
ครูชำนาญการ

น.ส.สุชาดา มาลีแก้ว
ครูชำนาญการ

นางพัชนีย์ วิจารณ์พล
ครูชำนาญการ

นางกรุณา เมืองแก้ว
ครูชำนาญการ

นางโศภิต คริเสถียร
ครู

นายสมบูรณ์ แซ่ย่าง
ครู

นางสาวดวงนภา หม่อโป๊ะกู่
ครูผู้ช่วย

นางสาวธกานต์ สมหมาย
ครูผู้ช่วย

นางทัศวรรณ บุญเทพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายทอง แซ่ว้าง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัชนก อยู่เลิศลบ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทราภรณ์ พึ่งอ่อน
ครูอัตราจ้าง