ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอรวรรณนุช โอดแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอุษา กมุธากรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเนตรนภา สายเสือ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญพิมล จุ่มอูป
ครูผู้ช่วย

นายธนพัฒน์ ภูดวง
ครูอัตราจ้าง