กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเนตรนภา สายเสือ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางธัญพิมล สุวรรณศร
ครู

นางสาวอรทัย มาไกล
ครูผู้ช่วย