กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายดุสิต กันแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิทยา กาทอง
ครูชำนาญการ

นายศรชัย ดินดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวริณดา เรือลม
ครูผู้ช่วย