ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดุสิต กันแก้ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกมลทิพย์ วงษ์นายะ
ครูชำนาญการ

นายวิทยา กาทอง
ครูชำนาญการ

นายสิทธิชัย เที่ยงเอม
ครูอัตราจ้าง

นางสาววิชุดา ดวงเพชร์
ครูอัตราจ้าง