ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางบังอร บุญคง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธัญญาพร เกตุด้วง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกมลพร เชื้อทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรานี อินทฉิม
ครูชำนาญการ

นายพีรพัฒน์ พรมพล
ครูชำนาญการ

นางลั่นทม ทองชุ่ม
ครูชำนาญการ

นางวันวิสา กลิ่นหอม
ครูชำนาญการ

นางกิตติมา บุญเรือง
พนักงานราชการ