ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร.ต.พงศธร ประเพชร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมาลินี สุยะวงศ์
ครูชำนาญการ

นางบรรจงรักษ์ กันแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา กาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวาณิช แก้วเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร.ต.สุรพล วงศ์กระจ่าง
ครูชำนาญการ

นางมณฑิรา บุษยะบุตร
ครูชำนาญการ

นางสมปอง ภู่ยางโทน
ครูชำนาญการ

นางปิยฉัตร คนชม
ครูชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ ศรีชัยมงคล
ครูชำนาญการ

นางสาววาสนา เกษกรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวรัตนา ฟูมั่น
ครูชำนาญการ

นายศรัญญู นิลนิยม
ครูชำนาญการ

นางสาวสมหญิง บุษดี
ครูชำนาญการ

นายจักรพันธ์ พลพัฒน์
ครู

นางสาวเบญจวรรณ วงษ์กลม
ครู

นางอรทัย ประดับศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอำภา หล่อหลอม
ครูผู้ช่วย

นางสาวภคพร แสงปัญญา
ครูผู้ช่วย

นางสาวมยุรา รัญจวน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวพรรณ ประชัน
ครูอัตราจ้าง