กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมปอง ภู่ยางโทน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ว่าที่ร.ต.พงศธร ประเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบรรจงรักษ์ กันแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา กาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวาณิช แก้วเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0898393789
อีเมล์ : wanit2002@hotmail.com

นางมณฑิรา บุษยะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร.ต.สุรพล วงศ์กระจ่าง
ครูชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ ศรีชัยมงคล
ครูชำนาญการ

นางสาววาสนา เกษกรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวรัตนา ฟูมั่น
ครูชำนาญการ

นายศรัญญู นิลนิยม
ครูชำนาญการ

นางสาวสมหญิง บุษดี
ครูชำนาญการ

นางสาวเบญจวรรณ วงษ์กลม
ครูชำนาญการ

นายจักรพันธ์ พลพัฒน์
ครู

นางอรทัย ประดับศรี
ครู

นางสาวอำภา หล่อหลอม
ครู

นางสาวภคพร แสงปัญญา
ครู

นางสาวมยุรา รัญจวน
ครู

นางสาวเนตรทราย ประเสิฐผล
ครู

นางสาวกนกกาญจน์ มาเกิด
ครู

นางสาวปวิชญา เป็งแดง
ครูผู้ช่วย

นายธนพล ชาวสวน
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐนรี รอดคุ้ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวพรรณ ประชัน
ครูอัตราจ้าง