กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุรีย์พร เจ๊ดกริช
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศิริกุล กาวินำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธวัชชัย สนคง
ครูชำนาญการ

นางเอื้ออรุณ สิทธิวงศ์
ครู

นางสาวหทัยชนก เทียนทอง
ครู

นางสาวพิชญาภรณ์ ฮวบน้อย
ครู

นายอาทิตย์ ถวิลชาวดอย
ครู

นางสาวนิศารัตน์ ผัดตุ่น
ครู

นางสาวอัญมณี ชาญชัยวีระพันธุ์
ครู

นางสาวมีนาพร อนันตสิริ
ครู

นางสาววรรณพรรณ อินจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายทวีศักดิ์ โทนสังข์อินทร์
ครูชำนาญการ

ว่าที่ร.ต.เฉลิมวุฒิ ชื่นมี
ครูชำนาญการ