ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกาญจนา ประสาทศิลป์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรสนอง ทิมแสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชนี สวยสม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววีรยา วิโยธา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรพิชา มัตนามะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาสินี สอนแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวเกศริน ปัญญาเหมือง
ครู

นางสาวจิรวดี วงศ์นาสัก
ครูผู้ช่วย