กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาสินี สอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกาญจนา ประสาทศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรสนอง ทิมแสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชนี สวยสม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววีรยา วิโยธา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรพิชา มัตนามะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกศริน ปัญญาเหมือง
ครูชำนาญการ

นางสาวจิรวดี วงศ์นาสัก
ครู