ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข่าวสารของ "วิทยาลัยจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญาปรับรูปแบบการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 64
นำเสนอข้อเท็จจริงเรื่องกรณีการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
ปฏิทินงานวัดและประเมินผล
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
ห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง ยกเลิกการสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 แผนการเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ระเบียบโรงเรียนผดุงปัญญาว่าด้วยการให้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และิื่นๆ พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
การยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหารของโรงเรียนผดุงปัญญา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนรอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
แบบรายงานเยี่ยมบ้าน63
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 63
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 63
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว เครือข่ายผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 63
แบบรายงานการประชุมผู้ปกครองครั้งที่-1-เทอม1
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 63
ปฎิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63