ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสว่าง อินทรสูต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๗๕
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทนา พิจิตรคุรุการ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๔๗๕-๒๔๙๐
ชื่อ-นามสกุล : นางเล็กน้อย ชัยสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๔๙๐-๒๔๙๕
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา จารุพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๔๙๕-๒๔๙๘
ชื่อ-นามสกุล : นางเฉลิมลักษณ์ บุญเกตุ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๔๙๘-๒๕๐๕
ชื่อ-นามสกุล : นางโฉมยง สุพัฒนบุตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๑๐
ชื่อ-นามสกุล : นางนันทิยา งามขำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๑๓
ชื่อ-นามสกุล : นายกนก จันทร์ขจร
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๑๔
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๒๕
ชื่อ-นามสกุล : นางพิวัลย์ วิบูลสันติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๓๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายสวาท สุริยกุล ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๓
ชื่อ-นามสกุล : นางประสพศรี เตมียบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๕
ชื่อ-นามสกุล : นางราณี โสรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๙
ชื่อ-นามสกุล : นายธำรงค์ แพรนิมิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๐
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกศักดิ์ พันปี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๗
ชื่อ-นามสกุล : นายเล่ห์ ไทยเที่ยง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๕
ชื่อ-นามสกุล : นายประถม ปิ่นพาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
ชื่อ-นามสกุล : นายจเร ขัติวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น วงษ์ดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๖๒-ปัจจุบัน