รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พิษณุ สีด้วง (นุ)
ปีที่จบ : 2527   รุ่น : ม.6 รุ่นแรก
อีเมล์ : nois_2097@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
ตำแหน่ง : นักบริหารงานช่าง 7
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 433 ม.2 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 ก.ย. 2555,11:42 น.   หมายเลขไอพี : 182.53.11.5


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล