สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผดุงปัญญา
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผดุงปัญญา ปี 2564