การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม  http://www.phadung.ac.th/gallery-detail_49581  
ภาพกิจกรรมขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู๋โรงเรียนสุจริต   http://www.facebook.com/media/set/?vanity=PhdungpanyaSchoolTak&set=a.2723834357631189