การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.41 MB
Adobe Acrobat Document แต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.03 MB
Adobe Acrobat Document แต่งตัังกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.61 MB
Adobe Acrobat Document เลื่อนวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB
Adobe Acrobat Document เลื่อนวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.11 MB
Adobe Acrobat Document เลื่อนวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 445.48 KB