สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

yes สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน