กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๖๑   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 547.21 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๖๑   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.47 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB