ข้อมูลติดต่อ


ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : 
  ผดุงปัญญา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : 
  PHADUNGPANYA
ที่อยู่ : 
  หมู่ที่   6   บ้านไม้งาม
ตำบล : 
  ไม้งาม
อำเภอ : 
  เมืองตาก
จังหวัด : 
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ : 
  63000
โทรศัพท์ : 
  055-515864
โทรสาร : 
  055-517829
ระดับที่เปิดสอน : 
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 
  09/09/2466
อีเมล์ : 
  myphadung@hotmail.com
เว็บไซต์ : 
Facebook :