แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

Adobe Acrobat Document 1.ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
Adobe Acrobat Document 2.การวิเคราะห์สภาพโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 335.95 KB
Adobe Acrobat Document 3.แผนการศึกษาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 495.46 KB
Adobe Acrobat Document 4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.44 KB
Adobe Acrobat Document 5. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.01 KB
Adobe Acrobat Document 6.นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.01 KB
Adobe Acrobat Document 7.นโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.23 KB
Adobe Acrobat Document 8.ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.69 KB
Adobe Acrobat Document 9.นโยบายการดำเนินงาน-วิสัยทัศน์รร.ผดุงปัญญา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.46 KB
Adobe Acrobat Document 10.กลยุทธ์โรงเรียน61-63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.57 KB
Adobe Acrobat Document 11.ภาคผนวก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.38 KB
Adobe Acrobat Document 12.คำสั่งโรงเรียนผดุงปัญญางานนโยบายและแผน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.77 KB